SAFEnetwork.tech - страница 3

PAGE 3

https://safenetwork.tech/safecoin/

Welcome to the New Digital Economy

Добре дошли в новата дигитална икономика

Safecoin is at the core of the Network. It’s money that lets you store data and rewards you when you contribute. Only with instant transactions, unlimited scaling—and no fees.

Safecoin е в основата на мрежата. Това са пари, които ви позволяват да съхранявате данни и ви възнаграждават, когато давате своя принос. С незабавни транзакции, неограничено мащабиране - и без такси.

Share resources, get paid

Споделете ресурси, получете заплащане

Safecoin is a cryptocurrency like no other. Digital cash with no public ledger. There’s no limit to the number of transactions which can take place instantly, privately and simultaneously.

Safecoin е криптовалута като никоя друга. Дигитален кеш без блокчейн. Няма ограничение за броя на транзакциите, които могат да се извършват незабавно, анонимно и едновременно.

Earning Safecoin is simple. Choose to become a Farmer and connect your computer to the Network. Watch as the Network automatically and continually moves chunks of data around the world to ensure efficiency. Proof of Resource takes the place of more expensive alternatives, like Proof of Work.

Печеленето на Safecoin е просто. Решете да станете фермер и свържете компютъра си с мрежата. Гледайте как мрежата автоматично и непрекъснато движи парчета данни по целия свят, за да гарантирате ефективността. Доказателството за ресурс превзема мястото на по-скъпи алтернативи, като Доказателството за работа.

Safecoin can then be used to buy Network resources—like the one-time fee for uploading data—or exchanged for goods and services like any other currency.

След това Safecoin може да се използва за закупуване на мрежови ресурси - като еднократна такса за качване на информация - или обмен на стоки и услуги като всяка друга валута.

Pay Anonymously, be paid privately.

Плащайте и получавайте плащания анонимно.

Safecoin acts as digital cash. Unlike blockchain based cryptocurrencies there is no public ledger; only the current and previous owner of each coin are known to each other. So you can be paid in privacy.

Safecoin действа като дигитален кеш. За разлика от криптовалутите, базирани на блокчейн, тук няма публична книга със записи; само настоящият и предишният собственик на всяка монета са известни един на друг. Така можете да получавате плащания без трети страни.

And you can even pay anonymously if you require it. It’s your choice.

И дори можете да платите анонимно, ако искате. Изборът е ваш.

Contribute and be rewarded

Дайте своя принос и бъдете възнаградени

The current ad-supported internet model is broken. On SAFE, popular apps and sites are paid directly by the Network according to how much they get used.

Настоящият модел, поддържан от интернет, е повреден. В Safe популярните приложения и сайтове получават заплащане директно от мрежата в зависимост от това колко се използват.

Want to build an app or create content? The days of having to meet your website infrastructure costs are gone. With an open source platform, just build and deploy. Your personal data is no longer an asset for the profit of others.

Искате ли да създадете приложение или съдържание? Вече няма необходимост да платите разходите по инфраструктурата на уебсайта ви. Платформата е с отворен код - просто изградете и внедрете. Вашите лични данни вече не са нещо, от което другите да печелят за ваша сметка.

Whaddaya mean, no Blockchain?

Какво искаш да кажеш, че няма Блокчейн?

Unlike most cryptocurrencies Safecoin will not have a blockchain. This means it will be highly scalable, unburdened by an ever-growing ledger of transactions.

За разлика от повечето криптовалути Safecoin няма да има блокчейн. Това означава, че тя ще бъде много мащабируема, не обременена от непрекъснато нарастваща книга за транзакциите.

This, combined with what is known as Close Group Consensus mechanism, provides something truly special: transactions that are confirmed at network speed and with zero transaction costs.

Това, комбинирано с механизма за Консенсус на Близка Група, осигурява нещо наистина специално: транзакции, които се потвърждават със скоростта на мрежата и с нулеви разходи за транзакциите.

What is Close Group Consensus?

Какво е Консенсус на Близка Група?

Start developing

Започнете да разработвате

How do I buy Safecoin?

Как да купя Safecoin?

Safecoin is the currency that will power the SAFE Network. It will be available to be farmed, used or traded. You can’t buy them yet, but you can buy MaidSafeCoin.

Safecoin е валутата, която ще захранва Safe мрежата. Тя ще бъде достъпна за фермерства, използване или търговия. Все още не можете да купите от нея, но можете да купите MaidSafeCoin.

MaidSafeCoin (MAID) is a token that was created in a crowdsale in 2014 to support the project, and each MAID will be exchanged for a Safecoin when the network launches. Based on the Omni protocol on top of the Bitcoin blockchain, MAID can be purchased and traded, but not farmed.

MaidSafeCoin (MAID) е монета, която беше създадена на публична разпродажба през 2014 г. в подкрепа на проекта и всеки MAID ще бъде заменен за Safecoin при стартирането на мрежата. Базирана на Omni протокола върху биткойн блокчейна, MAID може да бъде закупена и търгувана, но не и копана.

Buying MaidSafeCoin

Купуване на MaidSafeCoin

MaidSafeCoin can be bought and traded at these exchanges. We’re adding new ones all the time.

MaidSafeCoin може да се купува и търгува на тези борси. Опитваме се да добавяме нови.

MAID is based on the Omni protocol and there are no hard wallet options at this stage, so whilst you’re waiting to convert MAID to Safecoin at the launch of the Network, we’d always recommend that you store your coins in cold storage.

MAID се основава на протокола Omni и докато чакате да конвертирате MAID в Safecoin при стартирането на мрежата, ви препоръчваме да съхранявате монетите си в студен портфейл.

Safecoin: Frequently Asked Questions

Safecoin: Често задавани въпроси

What is Safecoin?

Какво е Safecoin?

Safecoin are digital tokens that are generated automatically by the SAFE Network and reside on the SAFE Network. The Network will autonomously confirm account balances to wallets and allow transactions to take place. Safecoin are transferred using the digital signature of the coin’s last owner. This operation is ‘network atomic’—in other words,the Network ensures that all copies update to reflect the transaction. This is a different approach to the blockchain mechanism employed in other projects, such as Bitcoin.

Safecoin са дигитални пари, които се генерират автоматично от Safe мрежата и се намират в Safe мрежата. Мрежата ще потвърждава автономно салдата по сметките в портфейлите и ще позволи извършването на транзакции. Safecoin се прехвърлят чрез цифровия подпис на последния собственик на парите. Тази операция е на мрежово ниво - с други думи, мрежата гарантира, че всички копия се актуализират, за да отразят транзакцията. Това е различен от блокчейн подхода, използван в други проекти, като Bitcoin.

There can be many millions of transactions per second on the SAFE Network and the larger it becomes the more transactions per second can be executed. A Safecoin only records the previous and current owners. By doing so, it ensures that the current owner was transferred ownership properly by the last owner. This allows coins to be transferred between people very easily and without delay.

В Safe мрежата може да има много милиони транзакции в секунда и колкото по-голяма става, толкова повече транзакции в секунда могат да се извършват. Safecoin записва само предишните и настоящите собственици. По този начин се гарантира, че на настоящият собственик е прехвърлена правилно собствеността от последния собственик. Това позволява много лесно и без забавяне да се прехвърлят пари между хората.

Please note that Safecoin will not be active until the network goes live. See MaidSafeCoin for current proxy token.

Моля, обърнете внимание, че Safecoin няма да бъде активен, докато мрежата не стартира. Вижте MaidSafeCoin за текущите прокси пари.

How is Safecoin used on the network?

Как се използва Safecoin в мрежата?

Safecoin is the currency of the SAFE Network. It is an incentive mechanism that rewards Users and developers, as well as providing access to network services.

Safecoin е валутата на Safe мрежата. Това е стимулиращ механизъм, който възнаграждава потребителите, разработчиците и предоставянето на достъп до мрежовите услуги.

Without any human intervention, the SAFE Network pays out Safecoin automatically to Farmers (users who join the Network by contributing their computing resources) and to Builders (application developers, who get paid automatically depending on how much their applications are used).

****Без каквато и да е човешка намеса Safe мрежата изплаща Safecoin автоматично на фермерите (потребители, които се присъединяват към мрежата чрез предоставяне на своите компютърни ресурси) и на строителите (разработчиците на приложения, които получават заплащане автоматично в зависимост от това колко се използват техните приложения).

In addition, Core Developers who improve the core SAFE Network codebase can also earn Safecoin by providing bug fixes and new features.

В допълнение, основните разработчиците, които подобряват основната кодова база на Safe мрежата също могат да спечелят Safecoin, като предоставят корекции на грешки и нови функции.

Safecoin only lives on the SAFE Network. It is stored in a User’s wallet and can be used to buy network services, such as increased storage space and access to network applications. There is no set distribution time for the 4.3 billion Safecoin produced during the life of the SAFE Network.

Safecoin съществува само в Safe мрежата. Той се съхранява в портфейла на потребителя и може да се използва за закупуване на мрежови услуги, като увеличено пространство за съхранение и достъп до мрежови приложения. Няма определено време за разпространението на 4,3 милиарда Safecoin предвидени за генериране по време на живота на Safe мрежата.

Please note that Safecoin will not be active until the network goes live. See for current proxy token.

Моля, обърнете внимание, че Safecoin няма да бъде активен, докато мрежата не стартира. Вижте за текущата прокси валута.

How do I buy Safecoin?

Как да купя Safecoin?

Safecoin won’t be issued until the Network goes live so they cannot be purchased at the moment. Currently you can buy MaidSafeCoin which will be swapped on a 1-to-1 basis for Safecoin when it is released.

Safecoin няма да бъде пуснат, докато мрежата не стартира и затова не може да бъде закупен в момента. Понастоящем можете да закупите MaidSafeCoin, който ще бъде заменен срещу Safecoin 1 към 1 при пускането му.

What is MaidSafeCoin?

Какво е MaidSafeCoin?

MaidSafeCoin is a proxy token that was released during MaidSafe’s crowd sale and will be swapped for Safecoin on a 1:1 basis when Safecoin is released. MaidSafeCoin is listed on the Bitcoin blockchain and can be purchased on a number of exchanges including:

MaidSafeCoin е прокси валута, която беше пусната по време на публична разпродажба от MaidSafe и ще бъде заменен за Safecoin на база 1: 1 при пускането на Safecoin. MaidSafeCoin е включен в биткойн блокчейна и може да бъде закупен на редица борси, включително:

HitBTC

Bittrex

How do I buy MaidSafeCoin?

Как да купя MaidSafeCoin?

In essence all we have to do is buy bitcoin and exchange it for MaidSafeCoin. There are a few simple steps required to do this.

По същество всичко, което трябва да се направи, е да купите биткойн и да го обмените за MaidSafeCoin. За целта са необходими няколко прости стъпки.

Create an OmniWallet.

Създайте OmniWallet.

Purchase bitcoin using your preferred vendor.

Закупете биткойн от предпочитания от вас доставчик.

Create a trade account on an exchange which lists MaidSafeCoin (e.g. on Bittrex).

Създайте акаунт на борса, която предлага MaidSafeCoin (например Bittrex).

Send bitcoin to the trading account.

Изпратете биткойна към борсовата си сметка.

Trade bitcoin for MaidSafeCoin.

Разменете биткойна за MaidSafeCoin.

Withdraw / Transfer to OmniWallet.

Изтеглете / прехвърлете към OmniWallet.

MaidSafeCoin is now in your OmniWallet!

MaidSafeCoin вече е във вашия OmniWallet!

Where can I store MaidSafeCoin?

Къде може да съхранявате MaidSafeCoin?

As MaidSafeCoin is built using the Omni protocol on the Bitcoin blockchain, it can be stored in any wallet. They may not be visible within all wallet software (due to lack of Omni support) but the MaidSafeCoin will be OK there as long as your machine and private key for that address are secure. You will be able to view them using omniexplorer.info.

Тъй като MaidSafeCoin е изграден с помощта на Omni протокола върху Bitcoin блокчейна, той може да се съхранява във всеки Биткойн портфейл. Възможно е те да не се вижда в софтуера на портфейла (поради липса на Omni поддръжка), но MaidSafeCoin ще бъде на сигурно място там, стига вашата машина и частният ключ за този адрес да са защитени. Ще можете да ги видите с помощта на omniexplorer.info.

To create a new Omniwallet or open an existing one visit omniwallet.org.

За да създадете нов Omniwallet или да отворите съществуващ отидете на omniwallet.org.

What is Farming?

Какво е фермерство?

Safecoin are given as an incentive to users for providing their resources to the Network. These resources are their: storage space, CPU, bandwidth and online time that enable the encrypted chunks of network data to be stored and retrieved from their computer.

Safecoin се дават като стимул на потребителите за предоставяне на техните ресурси в мрежата. Тези ресурси са: пространство за съхранение, процесор, интернет свързаност и време онлайн, които позволяват да се съхраняват и извличат криптирани парчета от мрежови данни от техния компютър.

The process of providing resources and receiving Safecoin in return is called ‘Farming’.

Процесът на предоставяне на ресурси и получаване на Safecoin в замяна се нарича ‘Фермерство‘.

Each piece of encrypted network data is stored in a Farmer’s ‘Vault’, a data storage and management location on the Farmer’s computer which they cannot read, or access. The SAFE Network is designed to self-manage these resources.

Всяко парче криптирани мрежови данни се съхраняват във фермерски ‘Трезор‘, място за съхранение и управление на данни на компютъра на фермера, което не е достъпно за него. Safe мрежата е проектирана да управлява автономно тези ресурси.

How will Farming work?

Как ще работи фермерството?

When a user of the network requests some data, for example by browsing a website, a number of things happen: First, the client software makes a request for the required data chunks. This message (a GET request) is then propagated across the Network and when the chunk is found there is a competition between the Vaults in that Section to deliver it to the Network where it will be routed back to the requester. The first Vault to deliver will have a chance of being rewarded with one Safecoin. This is described as a Farming Attempt.

Когато потребител на мрежата поиска някои данни, например да зареди уебсайт, се случват няколко неща: първо, клиентският софтуер прави заявка за необходимите парчета данни. Това съобщение (GET заявка) след това се разпространява в мрежата и когато бъде намерен фрагмент, има съревнование между трезорите в тази секция, да го доставят в мрежата, където ще бъде насочен обратно към заявителя. Първият Трезор, който го предостави, ще има шанс да бъде възнаграден с един Safecoin. Това се нарича ‘опит за фермерство’.

Farming Attempt means: by delivering data chunks when requested, a Vault occasionally gains the opportunity to make a Farming Attempt. This consists of sending a validated request to a random Safecoin address. If an owned Safecoin already exists at that address, the Attempt fails. If there is no Safecoin there, one is created and awarded to the requesting Vault (i.e. a successful Farming Attempt has been made).

Опит за фермерство означава: чрез предоставяне на парчета данни при поискване, Трезорът от време на време получава възможност да направи ‘опит за фермерство’. Това се състои в изпращане на валидирана заявка до случаен адрес на Safecoin. Ако притежаван Safecoin вече съществува на този адрес, опитът се проваля. Ако няма Safecoin там, един се създава и предоставя на искащия Трезор (т.е. е направен успешен опит за земеделие).

Farming is therefore when a Vault delivers data chunks that it is storing to the network and earns Safecoin in return. The probability of gaining a Farming Attempt is dependent on the farming_rate, which is a variable related to the quantity of available storage resources in the Network.

Следователно фермерството е процес, при който Трезор доставя парчета данни, които съхранява в мрежата и печели Safecoin в замяна. Вероятността за получаване на опит за земеделие зависи от farm_rate, което е променлива, свързана с количеството на наличните ресурси за съхранение в мрежата.

More FAQs

Още често задавани въпроси