SAFEnetwork.tech - страница 4/1

PAGE 4

https://safenetwork.tech/roadmap/

The ImPossible Network

НеВъзможната мрежа

14 years of research and development is coming to fruition as we put together the final building blocks of what some said was impossible: Secure Access For Everyone.

14 години работа дават най-после дават резултат, след като съставихме окончателните градивни елементи на това, което някои казваха, че е невъзможно: сигурен достъп за всички.

LATEST UPDATE29 August 2019

ПОСЛЕДНО актуализиране 29 август 2019 г.

Vault Phase 1

Трезори Фаза 1

The final piece of the puzzle is complete and we now have the SAFE CLI, SAFE Client Libs, SAFE Vault and SAFE Browser.

Финалното парче на пъзела е завършено и вече имаме SAFE CLI, SAFE Клиентски библиотеки, SAFE Трезор и SAFE Браузър.

SAFE Network Forum

SAFE Network Форум

Subscribe for updates:

Абонирайте се за актуализации:

Email Address

Имейл адрес

Sign Up

Регистрирай се

LIVE NOW

Phase 1 Vaults

Фазс 1 Трезори

This Phase 1 Vault release is primarily to showcase the Network features to Consumers (people using the Network to browse, share data, etc.) and Creators (developers or those publishing content). It allows users to test out features such as SAFE CLI and SAFE Client Libs, as well as introducing the new data types.

Тази версия на Safe Фаза 1 е предимно за показване на мрежовите функции на потребителите (хората, които използват мрежата за сърфиране, споделяне на данни и т.н.) и създателите (разработчиците на програми или тези, които публикуват съдържание). Тя позволява на потребителите да изпробват функции като SAFE CLI и SAFE Клиентските библиотеки, както и представя новите типове данни.

It’s easy to use. Just download a Vault binary which will run locally on your computer. Details and links can be found in this forum post.

Използва се лесно. Просто изтеглете програмата Трезор, който ще работи локално на вашия компютър. Подробности и линкове за сваляне можете да намерите в тази публикация във форума.

UPCOMING MILESTONE

Предстоящо постижение

SAFE Network Флеминг

The next major milestone for the SAFE Network. Whilst the Shared Vault Network will continue to function, this will be a standalone Network that will enable individuals to run Vaults - decentralised storage from home computers. The release of Fleming will be notable for many reasons, not least the fact that with data storage, the Network will now also contain Test Safecoin.

Следващият важен етап от SAFE мрежата. Освен мрежата със споделен трезор ще представим и самостоятелна мрежа, която ще даде възможност на хората да пускат трезори - за децентрализирано съхранение на информация от домашни компютри. Пускането на Флеминг ще бъде забележимо по много причини, не на последно място и фактът, че при съхранение на данни, мрежата вече ще съдържа и тестов Safecoin.

Fleming Feature

Флеминг харектиристики

Description

Описание

Status

Статус

Self-Authentication

Само-Удостоверяване

The ability to log into a decentralised network without the permission or existence of a third party

Възможността за влизане в децентрализирана мрежа без разрешението или съществуването на трета страна

Complete

Завършен

MaidSafe invented the technology that lets someone log into a decentralised network securely without requiring the involvement of a third party. The Shared Vault Network is the only place in the world today that you can see this in action.

MaidSafe създаде технологията, която позволява на всеки да влезе в сигурна децентрализирана мрежа, без да изисква разрешение от трета страна. Мрежата със споделен трезор е единственото място в света днес, където можете да видите това в действие.

Self-Encryption

Само-Криптиране

Data is encrypted on your computer before being stored on the Network: no keys or passwords ever leave your machine

Данните се криптират на вашия компютър, преди да се съхраняват в мрежата: нито един ключ или парола никога не напускат вашето устройство

Complete

Завършен

Invented by MaidSafe, this is the process by which any file to be stored in the Network is first broken into chunks, hashed, and then encrypted. These chunks are then themselves encrypted using the hash of another chunk from the same file.

Създаден от MaidSafe, това е процесът, при който всеки файл, който се съхранява в мрежата, първо се разбива на парчета, хешира се и след това се криптира. След това тези парчета се криптират още веднъж, като се използва хешът на друг фрагмент от същия файл.

Self-Encryption explained

Само-криптиране обяснение

Disjoint Sections

Разделящи се секции

Otherwise known as Sharding, this allows the Network to scale by splitting responsibilities for specific Network functions.

Процес известен и като Sharding, позволяващ на мрежата да се разраства, като разделя отговорностите за конкретни мрежови функции.

Complete

Завършен

Ensures that the Network can scale by managing the responsibilities and locations of each node without requiring any human intervention. This also acts as a security measure to ensure that an attacker cannot choose their location or responsibilities.

Гарантира, че мрежата може да се разраства, като управлява отговорностите и местоположенията на всеки трезор, без да изисква човешка намеса. Това също действа като мярка за сигурност, за да се гарантира, че нападател не може да избере местоположението или отговорностите си.

Message Relay

Реле за съобщения

Ensures a message can be sent between nodes in different Disjoint Sections

Гарантира, че съобщението може да бъде изпратено между трезори в различни секции на мрежата

Complete

Завършен

Ensures that a message can be sent between nodes in different Disjoint Sections. In this early iteration, each message contains signatures of the members of the Disjoint Sections but does not yet verify the signatures themselves.

Гарантира, че съобщение може да бъде изпратено между възли в различни секции на мрежата. В тази ранна версия всяко съобщение съдържа подписи на членовете на отделните секции, но все още не проверява самите подписи.

PARSEC

Asynchronous consensus algorithm

Алгоритъм за асинхронен консенсус

Complete

Завършен

Ensures that a global decentralised, permissionless Network can reach agreement about events that are permitted and the order in which they are to be recorded. A DAG-based algorithm that achieves the highest standard of security possibile, invented by MaidSafe in such a way that it ensures it is mathematically certain that every part of the Network will reach eventual agreement. In Fleming, we’ll be releasing a highly asynchronous version of PARSEC, with full asynchronicity to come later.

Гарантира, че глобална децентрализирана мрежа без нужда от разрешение може да постигне съгласие относно позволяването на действия и реда, в който те трябва да бъдат записани. Базиран на DAG алгоритъм, който постига най-високите възможности за сигурност, създаден от MaidSafe по такъв начин, че да гарантира, че е математически сигурно, че всяка част от мрежата ще постигне със сигурност консенсус. Във Флеминг ще пуснем силно асинхронна версия на PARSEC, като пълната асинхронност ще се появи по-късно.

Read More

Прочетете повече

Node Ageing

Стареене на трезорите

A decentralised system for ranking the behaviour, performance and abilities of nodes on the Network that requires no human intervention.

Децентрализирана система за класиране на поведението, производителността и способностите на трезорите в мрежата, която не изисква човешка намеса.

Development

Разработва се

Each node on the SAFE Network is given an age by the Network itself. The node age increments every time that a node moves between Disjoint Sections, with only the most senior (Elders) entitled to vote during the PARSEC consensus algorithm.

Всеки трезор в SAFE мрежата получава възраст от самата мрежа. Възрастта нараства всеки път, когато трезор се движи между отделните секции, като само най-старшите (старейшините) имат право да гласуват по време на постигането на консенсус с PARSEC алгоритъма.

Dig into the detail in the RFC, and join the discussion on the forum.

Вижте подробностите в RFC и се присъединете към дискусията във форума.

Read the RFC

Прочетете RFC

Secure Message Delivery

Сигурна доставка на съобщения

Trusted communication between nodes - messages with authenticated source

Сигурна комуникация между трезори - съобщения с удостоверен източник

Complete

Завършен

Ensures messages are sent and signed in such a way that lets nodes rely on the contents of each message despite having no previous relationship with the sender. This solves a problem faced by many existing blockchain-based projects and is essential when you have a Network that will autonomously move nodes around as required.

Гарантира, че съобщенията се изпращат и подписват по такъв начин, че позволява на трезорите да разчитат на съдържанието на всяко съобщение, въпреки че нямат предишни отношения с подателя. Това решава проблем, с който се сблъскват много съществуващи проекти, базирани на блокчейн, и е от съществено значение, когато имате мрежа, която ще мести автономно трезори, каквато е целта ни.

Read the RFC

Прочетете RFC

Reliable Message Delivery

Надеждна доставка на съобщения

Communication guaranteeing the successful delivery of messages.

Комуникация, гарантираща успешната доставка на съобщения.

Complete

Завършен

Ensures that all sent messages will be successfully delivered to their destinations, even when some nodes responsible for the delivery are failing.

Гарантира, че всички изпратени съобщения ще бъдат доставени успешно до техните дестинации, дори когато някои трезори, отговорни за доставката, не успеят.

Read the RFC

Прочетете RFC

QUIC-P2P

The low-level language which users connecting to SAFE will use for all network communications

Езикът на ниско ниво, който потребителите, свързващи се към SAFE, ще използват за всички мрежови комуникации

Complete

Завършен

Software that lets computers communicate in an encrypted manner on the SAFE Network. The software provides the infrastructure for messages to travel whilst the Routing layer of the Network sets the rules about which directions those messages can travel in.

Софтуер, който позволява на компютрите да комуникират по криптиран начин в Safe мрежата. Софтуерът предоставя инфраструктура, през която съобщенията да пътуват, докато слоят за маршрутизация в мрежата определя правилата и посоката на пътуването им.

Malice Detection

Засичане на злонамереност

Preventing malicious nodes subverting the consensus algorithm, PARSEC

Предотвратяване на атаки от злонамерени трезори върху алгоритъма за консенсус, PARSEC

Complete

Завършен

The way that nodes identify malicious nodes that are damaging the Network within a Disjoint Section and the mechanism by which they agree to eject that node, or mitigate the risk.

Начинът, по който трезорите идентифицират злонамерени участници, които увреждат мрежата в дадена секция и механизмът, по който те се съгласяват да ги изхвърлят или да смекчават риска.

Read the RFC

Прочетете RFC

Test Safecoin & Wallet

Тестов Safecoin и портфейл

Allow the Network to charge, and a user to send and receive payments to a wallet, in units called Test Safecoins

Позволява на мрежата да таксува, а потребителят да изпраща и получава плащания в портфейла си, в единици, наречени тестови сейфкойни

Complete

Завършен

Safecoin is the incentive mechanism that encourages individuals to provide the computing resources that the Network requires: storage, broadband, and CPU resources.

Safecoin е механизмът за стимулиране, който насърчава хората да предоставят изчислителните си ресурси, от които мрежата се нуждае: място за съхранение, интернет достъп и процесорно време.

Farming

Фермерство

The process of providing resource and receiving Safecoin in return

Процесът на предоставяне на ресурси и получаване на Safecoin в замяна

Development

В разработка

Individuals who choose to supply the resources that the Network requires have the opportunity to be rewarded with Safecoin. This work ensures that the Network rewards those who provide it with valuable resources.

Хората, които решат да предоставят свободните ресурси на компютъра си, които мрежата изисква, имат възможност да получат възнаграждение в Safecoin. Товс гарантира, че мрежата възнаграждава онези, които й предоставят ценни ресурси.

Vaults From Home

Трезори от вкъщи

The ability for anyone to download software and run Vaults from home, creating decentralised storage for the Network

Възможността всеки да изтегли софтуер и да стартира трезор от дома, създавайки децентрализирано хранилище за мрежата

Developme

В разработка

Decentralised data storage is a key element of the SAFE Network. This release will enable nodes to participate regardless of the resources they offer.

Децентрализираното съхранение на данни е ключов елемент от SAFE мрежата. Тази версия ще даде възможност на трезорите да участват независимо от предлаганите от тях ресурси.

Published and Unpublished Data Types

Публикувани и непубликувани типове данни

Allow the network to store Published and Unpublished data via AppendOnlyData or MutableData types

Ще разреши на мрежата да съхранява публикувани и непубликувани данни чрез AppendOnlyData или MutableData типовете

Complete

Завършен

Published data refers to content that is published (made available) for everyone such as websites, blogs, or research papers. For such public content, it becomes important to retain a history of changes. History must not be allowed to be tampered with and the published data must remain forever. Unpublished data is data that is not desired to be made public such as personal data or organisations’ data stored on the network

Публикуваните данни се отнасят до съдържание, което се публикува (прави се достъпно) за всички, като уебсайтове, блогове или научни документи. За такова обществено съдържание е важно да се пази историята на промените. Историята не трябва да бъде подправяна и публикуваните данни трябва да останат завинаги. Непубликуваните данни са данни, които не е желателно да бъдат публично достояние, като лични данни или данни на организации, съхранявани в мрежата

Unpublished ImmutableData Data Type

Непубликувани ImmutableData типове данни

Enhance ImmutableData to make it an unpublished or published, with the difference that unpublished can be deleted

Подобрява ImmutableData, за да го направи непубликуван или публикуван, с разликата, че непубликуваните данни могат да бъдат изтрити

Complete

Завършен

There are many times when a user will require to create Immutable Data to store private content. As long as this content is not published (made available for others) this will be deleteable by the data owner only.

Има много ситуации, в които на потребителя ще е необходимо да създаде неизменими данни, за да съхрани частно съдържание. Докато това съдържание не бъде публикувано (предоставено на други хора), то ще може да бъде изтрито само от собственика на данните.

NEXT UP

Какво следва

SAFE Network Максуел

The release of SAFE Maxwell builds on top of Fleming and enables the network to upgrade, improves security and sets the ground work for switching test SAFE Coin to real SAFEcoin.

SAFE Максуел версията надгражда над Флеминг и дава възможност на мрежата да се надгражда, подобрява сигурността и поставя основата за превключване от тестов Safecoin към истински Safecoin.

Maxwell Feature

Максуел характеристики

Description

Описание

Status

Статус

Spam Handling

Спиране на спама

Ability to handle spam attacks

Възможност за справяне със спам атаки

Concept

Концепция

Spam includes nodes attempting to carry out activities that they shouldn’t or valid activities at a scale that is intended to choke the Network. The Network should be able to withstand a reasonable volume of such attacks.

Спамът включва трезори, които се опитват да извършват дейности, които не са желани или валидни, и извършвани в мащаб, който е предназначен да задуши мрежата. Мрежата трябва да може да издържа на разумен обем от такива атаки.

Identity Management

Управление на идентичността

Ability for users to create and manage multiple identities for use on the network

Възможност за потребителите да създават и управляват множество идентичности за използване в мрежата

Concept

Концепция

Users will be able to create multiple identities in the Network. Each identity can be used as required by the User and each should be independent unless the User explicitly wants to connect them. This helps protect identity and privacy.

Потребителите ще могат да създават множество самоличности в мрежата. Всяка идентичност ще може да се използва според изискванията на Потребителя и всяка една трябва да бъде независима, освен ако Потребителят изрично не иска да ги свърже. Това помага за защита на идентичността и поверителността.

Upgrades

Обновявания

The ability for the Network to upgrade itself, with no harm caused

Възможността на мрежата да се надгражда, без да се поврежда

Concept

Концепция

The Network will have the ability to upgrade itself in order to allow features and improvements to disseminate throughout the Network. The upgrades must be done in a way such that they don’t cause harm to the Network.

Мрежата ще има възможност за надграждане, за да позволи на нови функционалности и подобрения да се разпространяват в цялата мрежа. Надстройките трябва да се правят по такъв начин, че да не причиняват вреда на мрежата.

This is an important stage in the evolution of the Network as it means that new software can then continue to be rolled out onto the existing Network without disrupting the existing functionality.

Това е важен етап от развитието на мрежата, тъй като това означава, че новият софтуер може да продължи да се разгръща в съществуващата мрежа, без да нарушава съществуващата функционалност.

COMING SOON

Очаквайте скоро

Upcoming Network Features

Очаквани функции на мрежата

The following list represents network work that remains to be completed. The order should not be seen as fixed in any way as in certain cases, work will be carried out in parallel by different teams.

Следния списък представя оставащата работа за завършването на мрежата. Списъкът не трябва да се разглежда като фиксиран по никакъв начин, тъй като в определени случаи работата ще се извършва паралелно от различни екипи.

Feature

Характеристика

Description

Описание

Status

Статус