SAFEnetwork.tech - страница 1

Тази тема може да се редактира от всеки, който желае да допринесе с превода на Български! :dragon:

https://safenetwork.tech/

We’re Building The New Internet

Ние създаване Новия Интернет

Freedom of expression, control of personal data, private and secure communications; and a whole new economy. Welcome to the SAFE Network.

Свобода на изразяване, контрол върху личната информация, лични и защитени комуникации; и изцяло нова икономика. Добре дошли в SAFE Network.

Using spare bandwidth and unused disk space on home computers and phones, we’re taking the web off corporate servers, out of government control, and back into the hands of people.

Използвайки свободната интернет връзка и неизползваното пространство на хард дисковете на домашните компютри и телефони, ние преместваме интернет от сървърите на корпорациите, извън контрола на правителствата, и обратно в ръцете на хората.

See how it works

Вижте как работи

Decentralised & Autonomous: Freedom of expression by design.

Децентрализиран и Автономен: Свобода на изразяване по дизайн.

Everyone should be able to collaborate freely and share ideas; free and unrestricted access to information for everyone around the world.

Всеки трябва да е свободен да общува и да споделя идеи; безплатен и неограничен достъп до информация за всеки по света.

That’s why we’ve designed a system like no other: An autonomous network that runs itself, distributed across the globe, that can’t be shut down, controlled, or censored.

Затова създаваме система като никоя друга: Автономна мрежа, която работи сама, разпръсната по цялата земя, която не може да бъде изключена, контролирана, или цензурирана.

What is an Autonomous Network?

Какво е Автономна мрежа?

“Fixing the Internet isn’t optional, and now there’s a solution we can all be part of.”
David Irvine — Founder

“Да поправим интернет не е въпрос на избор и сега имаме решение, в което всички може да участваме.”
Дейвид Ървайн - основател

All information is equal

Всичката информация е равна

All data on the network is treated the same, and everyone has equal and free access. Net neutrality comes as standard.

Всичката информация в мрежата се третира по един и същи начин, и всеки има равен и безплатен достъп. Неутралността на мрежата идва като стандарт.

Can’t be censored or shut down

Не може да бъде цензурирана или изключена

Because it’s autonomous, the SAFE Network can’t be turned off, blocked or controlled. It belongs to humanity.

Понеже е автономна SAFE мрежата не може да бъде изключена, блокирана или контролирана. Тя принадлежи на човечеството.

Total Privacy, Absolute Security.

Тотална поверителност, абсолютна сигурност.

Privacy and security should be available to everyone, not just those with deep pockets.

Поверителността и сигурността трябва да са достъпни за всеки, не само за тези с дълбоки джобове.

That’s why the SAFE Network encrypts all data by default, automatically splitting it into many pieces which constantly move to locations around the globe that cannot be traced. And your access to them is untraceable too.

Затова SAFE мрежата криптира всичката информация по подразбиране, автоматично я разделя на множество части, които постоянно мести в различни локации по земята, които не могат да бъдат проследени. И достъпът ви до тях също е непроследим.’,

No more hacked data, no more stolen passwords, no more eavesdropping. Private. Secure. Anonymous.

Без повече хакната информация, без повече откраднати пароли, без повече подслушване. Лично. Сигурно. Анонимно.

How does it work?

Как работи?

When we’re given the tools to communicate privately and securely we gain the freedom to collaborate and innovate all as one.

Когато ни предоставят инструментите за комуникация на личен и сигурен принцип, ние получаваме свободата да си сътрудничим и да правим нововъведения като едно цяло.

Browse and access anonymously

Разглеждайте и сваляйте анонимно

On the SAFE Network, you are free to browse and download completely anonymously, from anywhere in the world. No account necessary.

В SAFE мрежата сте свободни да браузвате и сваляте напълно анонимно, от всякъде по света. Без нуждата от акаунт.

Complete Control of Your Data

Пълен контрол върху информацията ви

The SAFE Network turns the current data ownership model on its head.

SAFE мрежата обръща настоящия модел за притежание на информацията с главата надолу.

Gone are the days of your personal information being stored on corporate servers. Self Authentication means you are in complete control over your data: it resides with you. Grant permission for apps to connect to it, and no company or third party ever has access.

Преброени са дните на съхраняването на личната ви информация върху корпоративни сървъри. Само Удостоверяването означава, че вече имате пълен контрол върху личната си информация: тя остава ваша. Вие позволявате на програмите достъп до нея и никоя корпорация или трета страна няма да има достъп до нея.

Read more about Self Authentication

Прочетете повече за Само Удостоверяването

Pay Once, Store Forever

Плащате веднъж, съхранява се вечно

Upload your data and have it stored securely forever. Get free unrestricted access from any connected device around the world.

Качете информацията си и тя ще се съхранява безопасно вечно. Имате пълен и безплатен достъп до нея от всяко свързано устройство по земята.

You’ll pay a minimal, one-time, upload charge but you’ll get permanent secure backups with no more monthly fees.

Ще платите минимална, еднократна, такса за качване, но ще получите вечно и безопасно съхранение без да плащате повече месечни такси.

One Password. For real this time.

Една парола. Този път наистина.

All apps are securely accessed from the single password used to create your account. Say goodbye to that password manager.

Всички програми се достъпват безопасно през една парола използвана за създаването на акаунта ви. Къжете сбогом на мениджъра за пароли

Data Portability

Преносимост на данните

Being in complete control means you can quickly and easily move your data between apps and services. Mix and match to meet your needs, and leave no data behind.

Пълният контрол върху данните ви значи, че може бързо и лесно да ги местите между различните програми и услуги. Разбърквайте и съчетавайте според нуждите си и не оставяйте никакви данни след себе си.

Dude, where’s my blockchain?

Човече, а къде ми е блокчейнът?

No blockchain means endless scalability and instant transactions at network speed. Exactly what a global data network needs.

Без блокчейн значи, че имаме възможност за безкраен растеж и мигновенни транзакции със скороста на мрежата. Точно това, от което се нуждае една глобална мрежа за данни.

Read more about the design

Прочетете повече за дизайна

The New Digital Economy

Новата дигитална икономика

Welcome to the new economy where you no longer pay for your digital life with your personal data. Instead, you’ll use Safecoin, a crypto currency that is integrated into and distributed entirely by the network.

Добре дошли в новата икономика, в която вече не плащате за дигиталния си живот с личната си информация. Вместо това, ще използвате Сейфкойн, криптовалута, която е интегрирана в мрежата и се разпределя изцяло от нея.

Users are compensated for providing their resources and can use this to pay developers to use their apps in a virtuous and self sustaining cycle.

Потребителите се компенсират за ресурсите, които предоставят и могат да използват тази компенсация за да плащат на разработчиците за да използват приложенията им по един устойчив и самоподдържащ се начин.

SAFE is a network where wealth is shared based on the value that everyone provides.

SAFE е мрежа, в която богатството се разпределя според стойността, която всеки предоставя.

Read more about Safecoin

Разберете повече за Safecoin

Always Free to Access

Винаги с безплатен достъп

Information is always free to access. You’ll never be charged for browsing or downloading. The SAFE Network guarantees equal access to data for everyone. You don’t even need an account, just download the browser.

Информацията е винаги достъпна безплатно. Никога няма да платите за браузване или сваляне. SAFE мрежата гарантира равен достъп до информация на всеки. Дори не ви трябва акаунт, просто свалете SAFE браузъра.

The Perfect Market

Перфектния пазар

As there is no human interaction, the Network autonomously creates a perfect market. Prices are set continually dependent on available resources and user demand.

Без човешка намеса мрежата автономно създава перфектен пазар. Цените се определят в зависимост от свободните ресурси и потребителското търсене.

No Infrastructure Costs

Без разходи за инфраструктура

Without fixed infrastructure costs, each additional member of the network increases the utility and speed for everyone else. And the system rewards popular apps and websites with payments directly.

Без фиксирани разходи за инфраструктура всеки следващ член на мрежата увеличава ползата и скоростта за всеки друг. И системата награждава популярните програми и сайтове с директни плащания.

Contribute Resources, Get Paid.

Предоставяте ресурси, получавате заплащане.

By running a Vault, you can offer the network your unused resources—like hard drive space and bandwidth—and automatically be rewarded with Safecoin.

Пускайки Трезор може да предоставите на мрежата неизползваните си ресурси — като място на хард диска и интернет скорост — и автоматично ще получите заплащане в Сейфкойни.

How It Works

Как работи

Press Kit

За журналисти

Safecoin

Get Involved

Включете се

FAQs

ЧЗВ

Blog

Блог

Roadmap

Карта на проекта

Events

Събития

Community

Общност

SAFE Network Forum

SAFE Network Форум

Developer Forum

Форум за разработчици

Developers

Разработчици

Developer Hub

Хъб за разработчици

GitHub

Company

Компанията

About MaidSafe

За MaidSafe

Website

Сайт

Contact

Контакти

Careers

Кариери

Legal

Правни въпроси

Privacy Policy

Политика за поверителност

Cookie Policy

Политика за бисквитките

Credits

Признателност

Newsletter

Бюлетин

Be first to get the latest news on all SAFE Network developments, updates and releases…

Бъдете от първите получаващи последните новини от разработката на SAFE Network…

Social

Социални канали