SAFEnetwork.tech - страница 4/2

Secure Enclaves

Сигурни анклави

A trusted executable environment within existing computers

Надеждна среда за изпълнение на кода в съществуващите компютри

Concept

Концепция

Creates an area within the hardware of a computer that is a secure, trusted environment that stands separate from the rest of the computer. It functions like a mini-computer inside existing computers that cannot be opened.

Създава зона в хардуера на компютър, която е защитена, надеждна среда, която стои отделно от останалата част от компютъра. Тя функционира като миникомпютър вътре в съществуващите компютри и не може да бъде достъпена.

Network Growth

Растеж на мрежата

Allow the network to grow and scale in a sustainable way

Позволява на мрежата да се разраства и управлява по устойчив начин

Concept

Концепция

The Network allows controlled growth to ensure that the majority of decision-makers are healthy nodes that follow the rules of the Network. This growth should be sustainable in order to avoid unnecessary mergers between Sections.

Мрежата позволява контролиран растеж, за да се гарантира, че по-голямата част от трезорите, вземащи решения работят правилно и следват правилата на мрежата. Този растеж трябва да бъде устойчив, за да се избегнат ненужни сливания между секциите.

Network Restarts

Мрежови рестарти

Ability for the network to restart after a catastrophe

Възможност за рестартиране на мрежата след катастрофа

Concept

Концепция

In the event of a catastrophic outage, the Network should be able to rebuild itself because it maintains the integrity of essential data (such as chain history) which enables it to start functioning again on the basis of the last known state of the Network.

В случай на катастрофално прекъсване, мрежата трябва да може да се възстанови отново, тъй като поддържа целостта на основните данни (като например верига на мрежовите събития), което й позволява да започне да функционира отново въз основа на последното известно състояние на мрежата.

RDF Support

RDF поддръжка

The Network will have native support for RDF, enabling data to be compatible with the Semantic Web

Мрежата ще има естествена поддръжка за RDF, което позволява данните да бъдат съвместими със Семантичния Уеб

RFC

Ensures that data on the SAFE Network is stored in such a way that the format can be understood by other Semantic Web projects, such as Solid.

Гарантира, че данните в SAFE мрежата се съхраняват по такъв начин, че форматът да бъде разбран от други Семантични Уеб проекти, като Solid.

Read the RFC

Прочетете RFC

Obfuscating stored data

Скриване на съхранените данни

All data stored within a Vault on an individual’s computer must be entirely encrypted and unreadable

Всички данни, съхранявани в Трезор на компютъра на даден човек, трябва да бъдат изцяло криптирани и нечетливи

Concept

Концепция

Ensures that even the smallest piece of data that is stored in a Vault cannot be read by the person controlling the computer on which it is stored.

Гарантира, че дори и най-малката част от данните, които се съхраняват в Трезора, не могат да бъдат прочетени от лицето, което контролира компютъра, в който се съхраняват.

Common Coin

Обща монета

Replace our concrete coin with a common coin to make PARSEC fully asynchronous

Заменя нашата основна монета с обща монета, за да направи PARSEC напълно асинхронен

Design

Дизайн

Common coin is a device that nodes can use to generate a “random” binary value (true or false). Every time a node flips the coin, all other nodes are guaranteed to observe the same value for their coin flip. Also, the value must be unpredictable, which means that no malicious node can know the outcome before a honest node has observed it.

Общата монета е механизъм, който трезорите могат да използват за генериране на „произволна“ двоична стойност (вярна или невярна). Всеки път, когато трезор обърне монетата, за всички останали трезори е гарантирано, че ще получат същата стойност за своята монета. Също така стойността трябва да бъде непредсказуема, което означава, че никой злонамерен трезор не може да знае резултата, преди честен трезор да го е наблюдавал.

Apps and User Experience

Приложения и потребителско изживяване

LATEST VERSION V0.15.2

Последна версия 0.15.2

SAFE Browser

Safe браузър

The latest release includes some of the beginnings of the Perpetual Web, as well as the Authenticator: enabling you to securely sign in to the SAFE Network, and manage access and permissions of SAFE Apps.

Най-новата версия включва някои от основите на Вечната мрежа, както и Удостоверител: позволяващ ви да влезете в SAFE мрежата безопасно и да управлявате достъпа и разрешенията на SAFE програмите.

CURRENT MILESTONE

Настояща работа

The Perpetual Web

Вечната мрежа

The SAFE Network is designed to ensure that public data is permanent and can never be deleted. Individuals and groups can choose to keep their data private, but once it’s been published, it will remain permanently available. This milestone aims to showcase the incredible power of this facet of the Network, by building out the User Experience, and iterating on it right through to launch.

SAFE мрежата е създадена да гарантира, че публичните данни не подлежат на промяна и никога не могат да бъдат изтривани. Хора и групи от хора могат да изберат да запазят личните си данни непубликувани, но след като бъдат публикувани, те ще останат постоянно достъпни. Този крайъгълен камък има за цел да покаже невероятната сила на този аспект на мрежата чрез изграждането на потребителското изживяване и надграждане върху него, докато стартираме.

Milestone Features

Характеристики на настоящата работа

Description

Описание

Status

Статус

SAFE Browser

Safe браузър

Enhancements to the browser designed specifically to take advantage of the functionalities of the Perpetual Web

Подобрения на браузъра, създадени специално за да се възползват от функционалностите на Вечната мрежа

Development

В разработка

The SAFE Browser functionality will be extended to incorporate new features that are unique to the Perpetual Web, such as the ability to roll-back through the version history of any SAFE website or asset.

Функционалността на SAFE браузъра ще бъде разширена, за да включва нови функции, които са уникални за Вечната мрежа, като например възможността за връщане назад през историята на версиите на всеки уебсайт или актив в SAFE.

Mobile Browser

Мобилен браузър

Mobile version of SAFE browser which is limited to browsing published data from the SAFE Network

Мобилна версия на SAFE браузъра, при която сърфирането е ограничено до публикуваните данни в SAFE Network

Complete

Завършен

Enables individuals to access the SAFE Network directly by using a browser on their mobile phone

Позволява на хората да имат достъп до SAFE мрежата директно чрез браузър на мобилния си телефон

Data Manager

Мениджър за управление на данни

Streamlined publishing of SAFE sites and Perpetual Data

Рационализирано публикуване на SAFE сайтове и Вечни данни

Development

В разработка

A suite of tools which provides the necessary functionality to add data to the SAFE Network, publish perpetual data, and manage Public Names. This will supersede the Web Hosting Manager.

Набор от инструменти, които осигуряват необходимата функционалност за добавяне на данни към SAFE мрежата, публикуване на вечни данни и управление на публични имена. Това ще измести настоящия мениджър за уеб хостинг.

SAFE CLI

An advanced CLI to manage accounts and data

Усъвършенстван CLI за управление на акаунти и данни

Development

В разработка

A command line tool to manage data on the SAFE Network. It will allow the user to store data on the network and manage accounts, identities, and permissions. This is the tool that the frontend apps and features—such as the Data Manager—will build upon.

Инструмент под формата на команден ред за управление на данни в SAFE мрежата. Това ще позволи на потребителя да съхранява данни в мрежата и да управлява акаунти, идентичности и разрешения. Това е инструментът, върху който ще се надграждат приложенията и функциите на интерфейса - като например Мениджърът за управление на данните.

Public Name System

Система за публични имена

Content stored should be accessible with human-readable URLs, via a decentralised domain name system: the Public Name System

Съхраняваното съдържание трябва да е достъпно с четими от човека URL адреси чрез децентрализирана система от домейн имена: Системата за публични имена

RFC

A domain name system translates numerical IP addresses into a format that can be read by humans (eg. http//216.58.206.35 resolves to Google.com). The current web relies on a centralised organisation to maintain that record. The SAFE Network requires this process to be outside the control of a single party in order to avoid censorship and repression.

Система за домейн имена превежда числови IP адреси във формат, който може да бъде прочетен от хора (напр. Http // 216.58.206.35 води до [Google.com] (http://google.com/)). Настоящата мрежа разчита на централизирана организация, която поддържа тези записи. SAFE мрежата изисква този процес да бъде извън контрола на само една страна, за да се избегне цензура и репресии.

Read the RFC

Прочетете RFC

UPCOMING MILESTONES

Предстоящи разработки

Private Communications

Частни комуникации

If we want a world in which individuals can communicate freely whenever they choose, privacy is essential. This milestone aims to deliver just that.

Ако искаме свят, в който хората могат да общуват свободно, когато пожелаят, поверителността е от съществено значение. Този крайъгълен камък има за цел да постигне точно това.

Milestone Features

Основни характеристики

Description

Описание

Status

Статус

Private Messaging

Частни съобщения

Send secure private messages between clients

Изпращане на сигурни лични съобщения между клиентите

Concept

Концепция

One of the most sought after features of the SAFE Network: secure, private, instant messaging.

Една от най-търсените функции на SAFE Network: защитени, частни, незабавни съобщения.

Identity Management

Управление на идентичността

Ability for users to create and manage multiple identities

Възможност за потребителите да създават и управляват множество идентичности

Concept

Концепция

Improves the user experience for individuals as they switch between the identities (or profiles) that they choose to represent themselves with on the SAFE Network, without the need to create multiple accounts.

Подобрява потребителското изживяване за хората, когато превключват между идентичности си (или профили), с които решават да се представят в SAFE мрежата, без да е необходимо да създават множество различни акаунти.

Contacts Management

Управление на контакти

Find, connect and stay up-to-date with other SAFE Network users

Намерете, свържете се и бъдете в крак с другите потребители на SAFE Network

Concept

Концепция

Enables SAFE users to find and connect with other people across a range of applications in a consistent way.

Позволява на SAFE потребителите да намират и да се свързват с други хора в редица приложения по устойчив начин.

Take Control of Your Data

Поемете контрола върху свойте данни

The SAFE Network turns the current data ownership model on its head. Personal information will no longer be stored on corporate servers. Self Authentication gives you complete control over your data. You can grant (and revoke) permission for apps to use your data at any time and prevent any unauthorised company or third party ever gaining access.

SAFE мрежата напълно променя текущия модел за собствеността на данни ви. Личната ви информация вече няма да се съхранява на корпоративни сървъри. Самоудостоверяването ви дава пълен контрол върху вашите данни. Можете да предоставите (и да оттеглите) разрешение на приложенията да използват вашите данни по всяко време и да попречите на неоторизирана компания или трета страна да получи достъп до тях.

Milestone Features

Основни характеристики

Description

Описание

Status

Статус

Data Manager

Мениджър за управление на данни

Fine-grained management of your personal data

Прецизно управление на вашите лични данни

Concept

Концепция

The extension of the Data Manager tool to allow fine-grained control by individuals over their private and unpublished data.

Разширяването на инструмента за управление на данни, за да позволи фин контрол от потребителите върху техните лични и непубликувани данни.

RDF Support

RDF поддръжка

Support storing and querying RDF resources in SAFE-Core

Поддръжка за съхранение и запитване за RDF ресурси в SAFE-Core

RFC

Ensures that the SAFE Network understands a way of describing the architecture of data that is understood by other projects, such as Solid

Гарантира, че SAFE мрежата разбира начин за описание на архитектурата на данните, който се разбира и от други проекти, като Solid

Read the RFC

Прочетете RFC

SPARQL Support

SPARQL поддръжка

Add native support for SPARQL to allow searching of data

Добавя основна поддръжка за SPARQL, за да позволи търсенето на данни

Concept

Концепция

Enhances the functionality of SAFE by adding SPARQL support to SAFE Client Libs and SAFE Vault. This ensures that the Network can understand a well-known semantic query language, and enables users to search.

Подобрява функционалността на SAFE чрез добавяне на поддръжка на SPARQL към SAFE Клиентските библиотеки и SAFE Трезора. Това гарантира, че мрежата може да разбере добре познат език на семантичните заявки и дава възможност на потребителите да търсят.

Collaboration

Сътрудничество

Tools to enable collaboration through sharing and group permissions on private unpublished data

Инструменти за активиране на сътрудничество чрез споделяне и групови разрешения за частни непубликувани данни

Concept

Концепция

Manage sharing and permissions of private, unpublised data and files, for collaboration between individuals and groups.

Управлява споделянето и разрешенията на частни, непубликувани данни и файлове, за сътрудничество между хора и групи.

XOR URLs

XOR адреси

A way of sharing and accessing SAFE Network files without the need for a Public Name

Начин за споделяне и достъп до файловете в SAFE Network, без да е необходимо обществено име

Complete

Завършен

Create a system of standardised URL’s on the SAFE Network that are based on the XOR address of the content being referenced. Ensures that individuals can access and locate data and files in a more user-friendly manner.

Създава система от стандартизирани URL адреси в SAFE мрежата, които се базират на XOR адреса на съдържанието, към което се прави препратка. Гарантира, че хората могат да имат достъп и да намират данни и файлове по-удобен за потребителите начин.

The New Digital Economy

Новата дигитална икономика

The new digital economy is all about ensuring that you no longer pay for your digital life with data. Instead, you use a cryptocurrency that’s integral and distributed by the SAFE Network. You earn value in return for providing resources to the Network.

Новата дигитална икономика цели да гарантира, че вече няма да заплащате за дигиталния си живот с личните си данни. Вместо това използвате криптовалута, която е интегрална и се разпространява от SAFE мрежата. Печелите пари в замяна на предоставянето на ресурси в мрежата.

Milestone Features

Description

Описание

Statu

Статус

Test Safecoin Wallet

Тестов портфейл за Safecoin

Transact using Test Safecoins

Разплащания с тестови Safecoin

Development

В разработка

Users will be able to use Test Safecoin in the Network, allowing an ecosystem to built around the SAFE incentive mechanism. The ability to create multiple wallets, associate them with an identity, and also one-time-use wallets to enable anonymous transactions, will all be part of this.

Потребителите ще могат да използват тестови Safecoin в мрежата, което позволява изграждане на екосистема около механизма за стимулиране в SAFE мрежата. Възможността да създавате няколко портфейла, да ги свързвате с идентичност, както и създаването на еднократни портфейли за извършване на анонимни транзакции, всичко това ще се покрива като функционалност.

Vault User Interface

Потребителски интерфейс на трезора

Easily set up, run, and manage a Vault

Лесно настройване, стартиране и управление на Трезор

Concept

Концепция

Users will see greatly-improved Vault User Experience. Anyone providing storage to the Network can expect to see a number of usability improvements, making it easy to offer resources and start farming on everyday home computers and devices.

Потребителите ще видят значително подобрено потребителско изживяване за Трезора. Всеки, който предоставя място в мрежата, може да очаква да види редица подобрения в използваемостта, което улеснява продажбата на ресурси и фермерството върху домашни компютри и устройства.