SAFEnetwork.tech - страница 8

PAGE 8

https://safenetwork.tech/get-involved/

It’s the dawn of a new web.

Зората на нов интернет е.

Help us create it.

Помогнете ни да го създадем

The SAFE Network is an Open Source and collaborative effort between developers and the community using it. You can get involved by testing, suggesting, coding, or promoting. Here’s how.

Safe мрежата е с отворен код и се създава с усилия и сътрудничество между разработчиците и общността, която я използва. Можете да се включите, като тествате, предлагате, програмирате или популяризирате. Ето как.

GET STARTED

Първи стъпки

Join the community

Присъединете се към общността

Join the community and meet like-minded individuals dedicated to making the digital world a safer, more private place.

Присъединете се към общността и се срещнете със съмишленици, посветени на превръщането на дигиталния свят в по-безопасно и по-лично място.

Join the Forum

Присъединете се към форума

GET STARTED

Първи стъпки

Install the SAFE Browser

Инсталирайте Safe браузъра

Grab the latest SAFE Browser to start browsing the Network today!

Свалете най-новия Safe браузър, за да започнете да сърфирате в мрежата днес!

Download for Linux More Options

Свалете версия за Linux

GET STARTED

Първи стъпки

Feedback & Contribute

Обратна връзка и принос

Building the SAFE Network is a team effort. You can help out by making suggestions, reporting bugs, or contributing code.

Изграждането на Safe Network е екипно усилие. Можете да помогнете, като правите предложения, съобщавате за грешки или добавяте код.

Join the Forum

Присъединете се към форума

Try the SAFE Network

Тествайте Safe мрежа

SAFE will change how we’ll interact with the web and our own data. A leap as big as this requires continuous testing and feedback from the people who it is designed for—and that’s where you can help.

Safe ще промени начина, по който ще си взаимодействаме с интернет и собствените си данни. Този голям скок изисква непрекъснато тестване и обратна връзка от хората, за които е предназначен - и в това можете да помогнете.

Download the SAFE Browser to browse the Network, or why not join the community and be one of many that provide feedback, contribute to code and essentially, help shape the Network.

Изтеглете Safe браузъра, за да разглеждате мрежата или защо да не се присъедините към общността и да бъдете един от многото, които предоставят обратна връзка, допринасят за кода и по същество, помагат за оформянето на мрежата.

Start Developing on SAFE

Започнете да програмирате върху Safe

Visit the DevHub

Посетете центъра за програмисти

Join the Developer Community

Присъединете се към общността на програмистите

In addition to the developer hub, we also have a growing developer forum. It’s a great way to get support and collaborate.

В допълнение към центъра за програмисти, имаме и разрастващ се форум за програмисти. Това е чудесен начин да получите подкрепа и да си сътрудничите.

Developer Forum

Форум за програмисти

Help Build the Core Network

Помогнете за изграждането на основната мрежа

You can also get involved by helping to maintain the Networks underlying open source libraries. As we reach beta launch it will be possible to be compensated in Safecoin for fixing bugs, optimising code and developing new features.

Можете също да се включите, като помагате с поддържаката на основата от мрежови библиотеките с отворен код. С достигането до бета ще може да бъдете възнаграждавани със Safecoin за поправяне на грешки, оптимизиране на код и разработване на нови функции.

Contribute on GitHub

Дайте своя принос в центъра за програмисти

Be part of the community

Станете част от общността

The SAFE Network community is comprised of thousands of people from all over the world passionate about the unfettered access and sharing of data.

Обществото на Safe Network се състои от хиляди хора от цял свят, страстно вярващи в правото на неограничения достъп и споделяне на данни.

Safenetforum.org is the main discussion forum of this growing community and is a great place to help test new releases by the development teams, receive support, discuss the latest Internet trends and read the weekly dev updates. To meet others in person, take a look at the various meetups taking place around the world.

Safenetforum.org е основният английски дискусионен форум (за български вижте forum.safenetwork.bg) на общността и е чудесно място да помогнете за изпробването на нови версии от екипите за разработка, получаване на подкрепа, обсъждане на най-новите тенденции в интернет и четене на седмичните новини от програмистите. За да се срещнете лично с други хора, разгледайте различните срещи, които се провеждат по света.

Join the Forum

Присъединете се към форума

Stay Up-to-date

Бъдете в крак с последната информация

Be first to get the latest news on all SAFE Network developments, updates and releases…

Бъдете първи, за да получите най-новите новини за всички разработки, актуализации и издания на Safe Network …

Sign Up

Регистрирай се